Raja Linnaeus, 1758
 • Iotaraia Leigh-Sharpe, 1924; (not available, in synonym)
 • Laeviraja Bonaparte, 1834; (synonym)
 • Kapparaia Leigh-Sharpe, 1926; (not available, in synonym)
 • Perioptera Gistel, 1848; (synonym)
 • Rajabutis De la Pylaie, 1835; (synonym)
 • Rioraja Whitley, 1939; (synonym)
 • Raia N.A., -; (other)
 • Oxyrhynchus de Buen, 1926; (synonym)
 • Propterygia Otto, 1821; (synonym)
 • Platopterus Rafinesque, 1815; (synonym)
 • Uraptera Mìller & Henle, 1837; (not available, in synonym)
 • Zearaja Whitley, 1939; (synonym)
 • Spiniraja Whitley, 1939; (synonym)
 • Tengujei Ishiyama, 1958; (synonym)
 • Betaraia Leigh-Sharpe, 1924; (not available, in synonym)
 • Alpharaia Leigh-Sharpe, 1924; (not available, in synonym)
 • Argoraja Whitley, 1940; (synonym)
 • Cephaleutherus Rafinesque, 1810; (synonym)
 • Batis Bonaparte, 1838; (preoccupied)
 • Dasybatus Blainville, 1816; (synonym)
 • Leiobatus Klein, 1775; (not available, in synonym)
 • Dentiraja Whitley, 1940; (synonym)
 • Dasybatis Blainville, 1825; (synonym)
 • Deltaraia Leigh-Sharpe, 1924; (not available, in synonym)
 • Clavata de Buen, 1926; (not available, in synonym)
 • Hieroptera Fleming, 1841; (synonym)
 • Epsilonraia Leigh-Sharpe, 1925; (not available, in synonym)
 • Gammaraia Leigh-Sharpe, 1924; (not available, in synonym)
 • Dasybatus Bonaparte, 1834; (synonym)


24.4.2004 (128)Additional information sources: